Regulamin

Blog-n-roll.pl jest prywatną platformą blogową. Strona tworzona jest przez zaprzyjaźnionych blogerów oraz komentatorów w celu wymiany informacji i myśli, a za ich pośrednictwem wcielania w życie idei niezależnych mediów obywatelskich. Czynne korzystanie z serwisu wymaga akceptacji zasad poniższego regulaminu.
Regulamin serwisu blog-n-roll.pl
I Definicje
1. Serwis – całość funkcjonalności i zawartości znajdujących się na serwerze, dostępnych pod adresem domeny blog-n-roll.pl.
2. Społeczność – ogół czynnych użytkowników posiadających konta w serwisie.
3. Zawartość – wszelkie treści zawarte w serwisie.
4. Konto – ogół funkcjonalności przyporządkowanych wyłącznie jednemu, czynnemu użytkownikowi.
5. Rejestracja – proces związany z założeniem konta w serwisie. Rejestracja wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu.
6. Użytkownik serwisu – każda osoba korzystająca z serwisu, mająca dostęp do zawartości.
7. Użytkownik bierny – użytkownik nieposiadający konta w serwisie, użytkownik który nie przeszedł procesu rejestracji.
8. Użytkownik czynny – użytkownik, który przeszedł proces rejestracji, posiadający konto w serwisie.
9. Ranga – określa ogół uprawnień związanych z funkcjami dostępnymi w serwisie dla poszczególnych grup czynnych użytkowników.
10. Moderator – czynny użytkownik posiadający prawo moderacji zawartości.
11. Administrator - czynny użytkownik posiadający prawo administracji serwisem.
12. Moderacja – ingerencja w treść zawartości. Za moderację uważa się w szczególności takie czynności jak: modyfikowanie zawartości, usuwanie zawartości.
13. Administracja - czynności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania serwisu. W szczególności moderacja i czynności techniczne.
II Postanowienia ogólne
1. Serwis jest prywatną inicjatywą blogerów.
2. Serwis oparty jest na zasadzie dobrowolnej współpracy czynnych użytkowników serwisu.
3. Społeczność tworzą zaprzyjaźnieni użytkownicy.
4. Celem funkcjonowania serwisu jest wymiana myśli oraz informacji pomiędzy użytkownikami serwisu. Większość zawartości dostępna jest publicznie dla biernych użytkowników.
III Obowiązki i prawa użytkowników
1. Czynny użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich przewidzianych dla jego rangi funkcjonalności serwisu. W szczególności:
a) zamieszczać wpisy bloga, w tym także blogów zamieszczanych poprzez agregację,
b) zamieszczać komentarze do różnych rodzajów zawartości,
c) zamieszczać grafiki i pliki,
d) zamieszczać innego rodzaju zawartości przewidziane w serwisie.
2. Czynny użytkownik zgadza się, by zamieszczane przez niego zawartości były widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu.
3.1. Zawartości zamieszczane przez czynnych użytkowników nie mogą łamać:
a) praw autorskich osób trzecich,
b) regulaminu serwisu,
c) powszechnie obowiązującego prawa,
d) powszechnie przyjętych zasad netykiety.
3.2. Niedozwolone są wszelkie działania prowadzone na szkodę serwisu oraz jego społeczności.
W szczególności za powyższe uważane będzie:
a) wykorzystywanie funkcjonalności serwisu wbrew ich przeznaczeniu,
b) wykorzystywanie luk w oprogramowaniu serwisu w działaniach sprzecznych z dobrze pojętym interesem serwisu,
c) naruszanie dobrego imienia oraz wizerunku serwisu,
d) posiadanie więcej niż jednego konta w serwisie. Wyjątkiem jest posiadanie wielu kont uzgodnione wcześniej z administracją serwisu.
3.3 Użytkownicy serwisu nie mogą bez zgody redakcji występować publicznie jako oficjalni przedstawiciele portalu blog-n-roll.pl.
3.4 Redakcja zastrzega sobie prawo do ukrywania treści drastycznych, pornograficznych lub stanowiących pochwałę przemocy.
W poważnych przypadkach powyższych naruszeń administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego bana (usunięcia konta) użytkownika łamiącego zasady.
Redakcja nie będzie odnosić się do publikacji na temat polityki redakcyjnej portalu blog-n-roll.pl zamieszczanych w innych serwisach o tym samym profilu.
4. W przypadku wykorzystywania cudzych tekstów, cytowania, użytkownik zobowiązany jest podać autora i źródło.
4.1 W przypadku publikacji tekstów archiwalnych (starszych, niż miesiąc) własnego autorstwa, użytkownik powinien zamieścić informację o pierwotnej dacie i miejscu publikacji.
5. O funkcjonalnościach dostępnych dla poszczególnych rang czynnych użytkowników decyduje administracja serwisu
a) w szczególności o przyznaniu określonej rangi może decydować zautomatyzowany proces określony przez administrację serwisu
6. Właścicielem praw autorskich do zawartości są poszczególni czynni użytkownicy będący autorami treści. Autorzy ponoszą wyłączną, pełną odpowiedzialność za zawartości publikowane w serwisie.
7. Reklamowanie w serwisie stron i produktów bez porozumienia z administracją jest zabronione. Administracja zastrzega sobie prawo do karania użytkowników notorycznie łamiących tę zasadę.
8. Czynny użytkownik ma prawo w każdej chwili opuścić społeczność serwisu. Administrator ma obowiązek skasować jego konto.
W wypadku braku jasnej deklaracji użytkownika wszelkie przez niego zamieszczone zawartości pozostają w serwisie.
IV Odpowiedzialność i obowiązki administratorów oraz moderatorów
1. Administratorzy, moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zawartości zamieszczanych w serwisie przez czynnych użytkowników.
2. Administratorzy i moderatorzy rezerwują sobie prawo do moderacji zawartości, szczególnie tych niezgodnych z niniejszym regulaminem, polskim prawem, lub łamiącym powszechnie przyjęte zasady netykiety.
3.1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przyznawania i odbierania uprawnień czynnym użytkownikom. W szczególności odbywać się to będzie poprzez zautomatyzowany proces. Ranga blogera nadawana i odbierana jest według uznania Administratorów serwisu. Nadanie rangi blogera następuje na wniosek czynnego użytkownika. Administracja zastrzega sobie prawo do odebrania rangi blogera i ograniczenia uprawnień użytkownika bez podania przyczyn.
3.2. Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do promowania wybranych przez siebie zawartości w dowolnych miejscach serwisu, w szczególności na stronie głównej serwisu.
4. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę zawartości zamieszczanych w serwisie. Jednocześnie dołożą wszelkich starań by do przypadków utraty zawartości nie doszło.
5. Obowiązkiem administratora jest dołożenie wszelkich starań by serwis funkcjonował w sposób ciągły i prawidłowy. Wszelkie przypadki nieprawidłowego i nieciągłego funkcjonowania serwisu nie mogą być podstawą roszczeń użytkowników. Administracja zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu w celu przeprowadzenia czynności związanych z administracją i modernizacją.
6. Administracja ma prawo do zastosowania, również bez podania przyczyny, takich sankcji jak:
a) ostrzeżenie,
b) nagana połączona z utratą uprawnień,
c) zawieszenie konta użytkownika,
d) ban (skasowanie konta).
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia zgłoszonych naruszeń w ciągu 14 dni.
V Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014
 

Więcej notek tego samego Autora:

=>>