Godziemba - blog

 |  Written by Godziemba  |  0
We wrześniu 1988 roku zostałem bażantem.
 
 
     Stało się. W dniu 1 września 1988 roku wyjechałem z Warszawy do Węgorzewa, gdzie miałem odbyć służbę wojskową. W jednostce musiałem stawić się w dniu 2 września o godzinie 8.00, a jedyny pociąg przyjeżdżał do Węgorzewa ok. 20.00.
 
 
     Po przyjeździe do Węgorzewa, wysłałem telegram do domu. Kilka miesięcy wcześniej rodzice zamienili mieszkanie na dużo większe, a w nowym mieszkaniu nie było jeszcze telefonu.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
Jest sprawą dyskusyjną, czy w czasie pobytu Retingera w Polsce podjęto próbę jego zabójstwa czy jedynie skutecznie opóźniono jego powrót do Londynu.
 
 
5
5 (3)
 |  Written by Godziemba  |  0
W czasie swojego pobytu w okupowanej Polsce Retinger przeprowadził wiele rozmów, których celem było przekonanie swych rozmówców o konieczności porozumienia z Moskwą.

 
      W trakcie rozmów z Delegatem Rządu Janem Stanisławem Jankowskim  Retinger „miał wybadać, czy kompromis z Rosją oparty na ustępstwach terytorialnych (linia Curzona) i udziale komunistów w rządzie spotkałby się z poparciem stronnictw. Do układu miałoby dojść w drodze bezpośrednich rozmów między RJN (Radą Jedności Narodowej) i PPR”.

5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W kwietniu 1944 roku Józef Retinger rozpoczął tajemniczą misję w okupowanej Polsce.
 
 
     Po konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, Retinger, posiadający zapewne od swych brytyjskich przyjaciół dokładne informacje o jej przebiegu,  zwrócił się do premiera Mikołajczyka z propozycją wysłania go z misją do okupowanej Polski. Zdaniem Pomiana, cały pomysł wpisywał się  w szerszą aktywność Retingera w londyńskich kręgach politycznych. 
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W latach 1982-1989 wydawnictwo „Krąg” wydało ponad 150 książek, pozostając jednym z największych wydawnictw podziemnych w Polsce.
 
 
       Od samego początku swojego istnienia „Krąg” próbował się porozumieć ze środowiskami emigracyjnymi. W 1981 roku  udało się nawiązać kontakt z Instytutem Literackim oraz rządem emigracyjnym w Londynie.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
W lutym 1981 roku powstało podziemne wydawnictwo „Krąg”.
 
 
      Powstanie wydawnictwa „Krąg” związane jest ściśle z założonym jesienią 1977 roku pismem „Głos”, kierowanym przez Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego i Marka Tarniewskiego, czyli Jakuba Karpińskiego. Nad stroną techniczną pisma czuwali  Wojciech Fałkowski, Krzysztof Łączyński i Marek Barański. Oni właśnie podjęli w lutym 1981 roku decyzję o odejściu z pisma i utworzeniu wydawnictwa „Krąg”.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
W listopadzie 1986 roku doszło do największej wpadki transportu sprzętu poligraficznego dla podziemia w kraju.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  0
Dystrybucja środków finansowych przesyłanych w latach 80. dla środowisk opozycyjnych w kraju budziła liczne kontrowersje. Wiele kanałów przerzutowych było spenetrowanych przez peerelowskie służby specjalne.
 
 
5
5 (1)
 |  Written by Godziemba  |  0
Krytyka zmiany stosunku Warszawy do Izraela spowodowała w 1986 roku wyrzucenie z Polski arabskiego dziennikarza Michela Mounayera.
 
 
       Wedle zebranych przez SB informacji  Mounayer „chciał uchodzić” za osobę dobrze zorientowaną w sprawach polskich, a jego poglądy polityczne sytuowały go wśród zwolenników tygodnika „Rzeczywistość” oraz Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”.
 
 
5
5 (2)
 |  Written by Godziemba  |  2
Na początku lat 80. środowiska narodowo-komunistyczne nawiązały współpracę z niektórymi arabskimi ambasadami w Warszawie.
 
 
       W lutym 1981 roku zwolennicy ideologii narodowo-komunistycznej powołali Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”, na którego czele stanął znany reżyser Bohdan Poręba. Głównym celem działalności stowarzyszenia było piętnowanie „syjonizmu”, wskazywanie niemieckiego zagrożenia oraz dyskredytowanie działaczy opozycji jako ludzi o pochodzeniu żydowskim.
 
 
5
5 (1)

Strony