Historia

Godziemba
05-03-2018
Koncepcja „Mitteleuropy” miała zapewnić Niemcom dominację w Europie.      Na przełomie XIX i XX wieku w Niemczech powstało szereg teorii geopolitycznych, nawiązujących do takich pojęć jak „przestrzeń życiowa”, „ekspansja na wschód”, wzywających do zjednoczenia wszystkich Niemców w jednym państwie. Propagowały one dominację Niemców w Europie oraz usprawiedliwiały wojnę jako właściwą drogę do zrealizowania zamierzonych celów politycznych.   ...
5
5 (3)
Godziemba
28-02-2018
W 1917 roku Litwini rozpoczęli, przy pomocy Niemiec, budowę swojego państwa.        W warunkach dominacji kultury polskiej wśród inteligencji, litewska odrębność narodowa przybrała postać niechętną polskości.         Momentem przełomowym w procesie odrodzenia Litwinów było powstanie w 1883 roku Auszry, gazety drukowanej w Prusach Wschodnich i kolportowanej na Litwie. Założycielem i pierwszym redaktorem pisma był Jonas Basanowiczius, zwolennik emancypacji narodowej Litwin...
5
5 (1)
Godziemba
26-02-2018
W traktacie podpisanym w lutym 1918 roku w Brześciu państwa centralne przekazały państwu ukraińskiemu ziemie polskie – Chełmszczyznę i część Podlasia.         W trakcie rokowań pokojowych z Rosją bolszewicką, w końcu grudnia 1917 roku Niemcy i Austriacy do rozmów niespodziewanie zaprosili także Ukraińców. Najważniejszym celem Berlina było oderwanie Ukrainy od Rosji i przekształcenie jej w niemiecki protektorat.         W dniu 1 stycznia 1918 roku do Brześcia...
5
5 (2)
Godziemba
21-02-2018
Pomimo upokarzających warunków traktatu brzeskiego, jego podpisanie umożliwiło Leninowi zachowanie władzy i skoncentrowanie się na wojnie z „białymi”.       Natychmiast po otrzymaniu niemieckiego ultimatum Lenin zwołał posiedzenie Komitetu Centralnego partii bolszewickiej, oświadczając na wstępie, że ultimatum niemieckie musi być przyjęte bez żadnych warunków”, gdyż „polityka żonglowania rewolucyjnymi frazesami dobiegła końca”. Zdaniem bolszewickiego przywódcy...
5
5 (1)
Godziemba
19-02-2018
W grudniu 1917 roku rozpoczęły się rokowania pokojowe państw centralnych z Rosją bolszewicką.       Po zdobyciu władzy w wyniki przewrotu październikowego głównym celem bolszewików było utrwalenie władzy i rozszerzenie jej na cały kraj. Cel ten mógł zostać zrealizowany jedynie w przypadku natychmiastowego zawarcia pokoju z państwami centralnymi. Lenin był gotów zaakceptować wszelkie warunki stawiane przez Niemcy, ale z powodu powszechnych podejrzeń o bycie niemieckim agentem, musiał...
5
5 (2)
18-02-2018
W pierwszych latach istnienia państwa izraelski Kneset przyjął ustawę, która zwalniała z odpowiedzialności karnej Żydów ratujących własne życie kosztem życia innych Żydów podczas Shoah. Gdybym był złośliwy, nazwałbym ją karkołomną moralnie, a gdybym był bardzo złośliwy, nazwałbym ją rasistowską, że nie wspomnę tu o przymiotniku „talmudyczna”. Ale aspekty etyczne owej ustawy pozostawmy etykom, byle nie byliby nimi koledzy profesora Jana Hartmana.   Natomiast z punktu widzenia politycznego była to...
5
5 (3)
alchymista
17-02-2018
Dyskusja stara, nieco przykurzona, ale rację mają ci, którzy twierdzą, że lekcja historii nie została przez nas właściwie odrobiona. Dyskusję moderował prof. Jan Żaryn, dyskutowali prof. Paweł Skibiński i prof. Włodzimierz Suleja. Nie będę szczegółowo omawiał stawianych tez i polemiki dyskutantów, ponieważ sądzę, że każdy ma własny rozum i każdy powinien tę dyskusję obejrzeć. Zainteresowała mnie bardziej strona taktyczna rozmowy między piłsudczykami a endekami. Piłsudczycy są mianowicie w defensywie. Młode pokolenie...
5
5 (2)
Godziemba
14-02-2018
Zdecydowana większość żydowskich dezerterów z armii gen. Andersa albo wstąpiła do kibuców albo zasiliła żydowskie organizacje zbrojne.          Wedle przygotowanego przez  Ośrodek Studiów przy Centrum Informacji w Jerozolimie ”Referatu w sprawie dezercji Żydów z Armii Polskie”  tylko w sierpniu 1943 roku odnotowano 600 przypadków dezercji Żydów z armii Andresa, co stanowiło około 15% wszystkich Żydów służących w tym wojsku.  ...
5
5 (2)
Godziemba
12-02-2018
Wkrótce po opuszczeniu Związku Sowieckiego przez armię gen. Andersa rozpoczęły się dezercje żołnierzy narodowości żydowskiej.          Na podstawie umowy z 14 sierpnia 1941 roku Sowieci zgodzili się na sformowanie Armii Polskiej w Rosji. Jej dowódcą został gen. Władysław Anders.         W dniu 22 sierpnia 1941 roku gen.  Anders wydał rozkaz nr 1, w którym wezwał (…) wszystkich obywateli Rzeczypospolitej zdolnych do noszenia broni, by spełnili...
5
5 (4)
Godziemba
07-02-2018
W czasie negocjacji pokojowych w 1920 roku nie uwzględniono niemal żadnych postulatów strony węgierskiej.          Przewodniczący węgierskiej delegacji na konferencję pokojową Albert Apponyi zdawał sobie sprawę, iż Węgrzy nie mają silnej pozycji w negocjacjach z mocarstwami ze względu na fakt, iż byli narodem przegranym, który na do miar złego miał za sobą wydarzenia związane z Węgierską Republiką Rad. Poza tym państwa sukcesyjne (Czechosłowacja, Rumunia oraz Królestwo SHS) miały silny...
5
5 (4)
Godziemba
05-02-2018
Po I wojnie światowej Węgrzy zostały zmuszone do podpisania upokarzającego traktatu pokojowego,.          Podczas gdy jeszcze w styczniu 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczony Thomas Woodrow Wilson w swoich słynnych 14 punktach podkreślał konieczność zapewnienia ludom Austro-Węgier „możności autonomicznego rozwoju” w ramach monarchii, na konferencji pokojowej w Paryżu, która rozpoczęła się w styczniu 1919 roku, wszyscy uznali, iż powrót do dawnych rozwiązań jest absolutnie...
5
5 (3)
Godziemba
31-01-2018
Wbrew podjętym zobowiązaniom rząd w Pradze nie nadał autonomii Rusi Zakarpackiej.          Dziesięcioletni okres rządów gubernatora Antonija Beskyda charakteryzowały działania idące w kierunku ściślejszego powiązania Rusi Zakarpackiej z pozostałą częścią kraju. Tym działaniom sprzyjała reforma administracyjna z 1927 roku, która ujednoliciła ustrój samorządowy na terenie Republiki czechosłowackiej, wprowadzając też jednolite organa administracji.        ...
5
5 (1)
Godziemba
29-01-2018
W 1919 roku do Czechosłowacji przyłączono Ruś Zakarpacką.         Leżąca wzdłuż południowo-wschodnich Karpat Ruś Zakarpacka, zwana także Rusią Węgierską oraz Zakarpaciem, przed I wojną światową wchodziła jako prowincja w skład cesarstwa austro-węgierskiego.           Po upadku monarchii austro-węgierskiej w końcu 1918 roku na terenie Rusi Zakarpackiej powstały lokalne organizacje, prezentujące różne opcje polityczne. Do najważniejszych należały: Ruska Rada...
5
5 (2)
28-01-2018
„(…) Izrael też rozumie, kto budował Auschwitz i inne obozy i wszyscy wiedzą, że nie byli to Polacy” - stwierdziła na obchodach 73 rocznicy wyzwolenia tego obozu zagłady Jej Ekscelencja Ambasador Izraela, pani Anna Azari.   Kamień mi z serca spadł, że Izrael to rozumie. Ale Jej Ekscelencja w zamian położyła mi na sercu dwa inne kamienie. Młyńskie.   Bo skoro „Izrael rozumie, że nie byli to Polacy”, to dlaczego Izrael nie powie, że byli to Niemcy?!   Skoro rozumie, to dlaczego...
5
5 (4)
Godziemba
24-01-2018
Ostateczna decyzja o podziale Śląska Cieszyńskiego wykopała przepaść pomiędzy Warszawą a Pragą.        W połowie stycznia 1920 roku do Cieszyna przybyła Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa, której pierwszym zadaniem było zaprowadzenie porządku. Nie udało jej się tego dokonać, w rezultacie w maju 1920 roku wydała dramatyczną odezwę, w której wskazono, iż „w ciągu ostatniego tygodnia teren plebiscytowy był widownią poważnych zaburzeń, których powtórzeniu należy zapobiec za...
5
5 (3)
Godziemba
22-01-2018
Władze czechosłowackie torpedowały wszelkie propozycje kompromisowego rozwiązania problemu Śląska Cieszyńskiego.       Umowa w sprawie Śląska Cieszyńskiego podpisana w lutym 1919 roku w Paryżu nie została pozytywnie przyjęta ani w Warszawie, ani w Pradze. W liście do prezydenta Masaryka szef czeskiej dyplomacji Edvard Beneś donosił, iż nie udało się utrzymać wszystkich zdobyczy, ale „główną rzecz”, czy pozostanie przy Czechach zagłębia węglowego udało się uzyskać. W Warszawie dominowało poczucie...
5
5 (2)
Godziemba
17-01-2018
Po brutalnej agresji dokonanej w styczniu 1919 roku Czesi zagarnęli większość Śląska Cieszyńskiego.       Na początku stycznia 1919 roku Czesi wydawali się wystarczająco silni militarnie, aby wobec zaangażowania polskiego we Lwowie rozstrzygnąć na swoją korzyść ewentualną walkę o Śląsk Cieszyński. Masarykowi jednak zależało, aby ewentualna interwencja zbrojna miała mandat Ententy, co gwarantowało sukces całego przedsięwzięcia. Prowadzone w Paryżu zakulisowe działania czeskich dyplomatów nie przyniosły jednak...
5
5 (3)
Godziemba
15-01-2018
Czesi od początku dążyli do przejęcia władzy nad całym Śląskiem Cieszyńskim.        Na jesieni 1918 roku Śląsk Cieszyński dzielił się na cztery powiaty: bielski, frysztacki, cieszyński i frydecki. Wedle spisu ludności z 1910 roku Polacy dominowali w powiatach cieszyńskim i bielskim, a także w większości gmin powiatu frysztackiego. Tak więc zgodnie z zasadą samostanowienia narodów, te trzy powiaty Śląska Cieszyńskiego winny wejść w skład niepodległej Polski. W odpowiedzi Czesi powoływali się na inną...
5
5 (1)
Rosemann
14-01-2018
„Albo będziemy ludźmi rozsądnymi albo stracimy Polskę” Właśnie po dwóch latach zmagań dobrnąłem do końca książki „Reytan. Upadek Polski” Jarosława Marka Rymkiewicza. Dwa lata bo z Rymkiewiczem tak jest, że albo pożera się lekturę w kilka godzin albo  musi to trwać. Bowiem Rymkiewicz, tak myślę, kiedy zaczyna pisać, kiedy pisze i kiedy nadaje ostatni szlif swym książkom, ani przez moment nie myśli o czytelniku. Myśli tylko o tym, by przelać na papier to, co mu w głowie siedzi. A jego myśli maja...
5
5 (2)
Godziemba
10-01-2018
Bogusław Miedziński był, obok Karola Polakiewicza i Mariana Kościałkowskiego, ważnym reprezentantem Piłsudskiego w Sejmie I kadencji.       Najważniejszą rolę spełniali wyżej wymienieni w sejmowej komisji wojskowej.  Ich działania miały na celu zdecydowaną krytykę polityki wojskowej kolejnych rządów oraz uświadomienie opinii publicznej, iż armia pozostaje bez wodza, w związku z czym niezbędny jest powrót Marszałka do czynnej służby wojskowej.       Objęcie stanowiska...
5
5 (1)
Godziemba
08-01-2018
W listopadzie 1922 roku Bogusław Miedziński został posłem, wybranym z listy PSL-„Piasta”.        Po przyjeździe Józefa Piłsudskiego do Warszawy w listopadzie 1918 roku, Bogusław Miedziński, członek kierownictwa POW, został referentem politycznym przy Dowództwie Okręgu Generalnego w Kielcach, co odpowiadało stanowisku oficera wywiadu. Na początku marca 1919 roku powrócił do Warszawy, obejmując obowiązki szefa Sekcji Politycznej Sztabu Generalnego WP. W czerwcu 1919 roku został...
5
5 (2)
Godziemba
04-01-2018
Święto Objawienia Pańskiego (po grecku zwanym Epifaneją ), potocznie nazywane świętem Trzech Króli, należy do pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół chrześcijański.         W pierwszych wiekach chrześcijaństwa obchodzone było na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu Mędrców i Chrztu Pańskiego. Dopiero w końcu IV wieku do liturgii  wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie - 25 grudnia i święto Trzech Króli -...
5
5 (3)
Godziemba
28-12-2017
W czasie okołoświątecznych uczt szlachcice zjadali ogromne ilości mięsiwa i wypijali dużo wina i miodu.       Tłuszcz uważano za zdrowy, nic więc dziwnego, że mięso musiało być tłuste. Do niego jadano chleb, kasze, groch, potrawy mączne. Nie jadano jarzyn – oprócz kapusty – uważając je za paszę dla bydła. Piewca sarmatyzmu Wacław Potocki z ironią pisał o cudzoziemskich przysmakach:   Aż z rzodkwią młode masło przetykane chwastem, Pierwszym przed mnie gospodarz kładzie antypastem...
5
5 (2)
21-12-2017
Onet przegrał w krakowskim sądzie. Miejmy nadzieję, że zachowa resztki przyzwoitości i zrezygnuje z apelacji.  https://wpolityce.pl/media/373040-wazny-wyrok-sadu-onetpl-przeprosi-za-zniewazenie-pamieci-konspiratorki-m-wszelaka-rdi-to-przelomowa-decyzja PS. Znieważona Maria Brodacka to babcia naszego Kolegi, Alchymisty.
5
5 (2)
Godziemba
18-12-2017
Książę Zdzisław Lubomirski pełnił funkcję prezydenta Warszawy do momentu objęcia stanowiska w Radzie Regencyjnej.           Wbrew pierwotnym nadziejom Tymczasowa Rada Stanu nie była w stanie podołać postawionym przed nią zadaniom. Jedynie odbudowa administracji państwowej, dla której podłoże tworzyły już wcześniej komitety obywatelskie, okazała się sukcesem.           Pomimo odrzucenia oferty wejścia do Rady Lubomirski  zaangażował się w działania...
4.666665
4.7 (3)
Godziemba
13-12-2017
Książę Lubomirski, konsekwentnie zachowując postawę apolityczną, okazał się znakomitym prezydentem Warszawy.          Potrafił znakomicie godzić racje przedstawicieli przeciwstawnych sobie obozów politycznych w stolicy. „Jest to najpiękniejsza może karta w jego życiu – pisał Witold Kamieniecki - . Trzeba było niezwykłego taktu, aby nie doprowadzać na każdym kroku do zatargów z okupacyjnymi władzami niemieckimi, a jednocześnie bronić interesów miasta i ludności. Z...
5
5 (2)
Godziemba
11-12-2017
Na początku sierpnia 1915 roku prezydentem Warszawy został książę Zdzisław Lubomirski.          Książę Zdzisław Lubomirski urodził się 4 kwietnia 1865 roku, jako syn księcia Jana Tadeusza oraz Marii z Zamoyskich, w Niżnym Nowogrodzie, w którym rodzice przebywali na zesłaniu po klęsce powstania styczniowego. Po ukończeniu Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując dyplom w 1887 roku.        W 1893 roku przeniósł się...
5
5 (1)
Godziemba
06-12-2017
Od siódmego roku życia Józef Piłsudski mieszkał w Wilnie.           Narodzinom przyszłego Marszałka towarzyszyło bardzo znamienne  wydarzenie - kiedy Maria wydawała na świat swego drugiego syna, była mroźna noc, a na dworze szalała burza śnieżna. Cały dwór był rzęsiście oświetlony, a wokół rodzącej krzątało się wiele osób. Całe to zamieszanie zauważyli przejeżdżający  nieopodal rosyjscy oficerowie, którzy widząc  światła w oknach budynku i cienie...
5
5 (1)
Godziemba
04-12-2017
Sto pięćdziesiąt lat temu urodził się Józef Piłsudski, przyszły twórca Niepodległej i wódz naczelny armii polskiej.        Józef Piłsudski przyszedł na świat w Zułowie. Wedle opisu Stanisława Cata-Mackiewicza: „Zułów położony jest o dwadzieścia kilometrów od miasteczka Podbrodzie. Piękne są naokoło okolice. Na południu płynie Wilia, która w niektórych miejscach, na przykład w uroczych Punżanach, ma piękno wianka uwiązanego z jaśminów i...
5
5 (3)
Godziemba
29-11-2017
Podjęcie współpracy polskiego wywiadu z rzekomą antysowiecką organizacją MOCR było jedną z największych porażek II Oddziału Sztabu Generalnego w okresie międzywojennym.            Polski Oddział II Sztabu Generalnego nawiązał kontakt z Monarchistyczną Organizacją Centralnej Rosji (MOCR)  za pośrednictwem Estończyków. Estoński pracownik służby wywiadowczej, który potem przeszedł na służbę Sowietów, rekomendował latem 1922 roku kierownikowi polskiej placówki...
5
5 (3)
Godziemba
27-11-2017
Zorganizowana przez GPU wizyta Szulgina w Związku Sowieckim jest doskonałym przykładem metod zastosowanych w trakcie operacji „Trust”.            Wasilij Szulgin był jednym z inicjatorów utworzenia Armii Ochotniczej. W czasie wojny domowej  był jednym z głównych teoretyków „Biełogo Dieła”.  Doprowadził  także do powstania organizacji Azbuka zajmującej się zbieraniem i analizowaniem informacji na temat sytuacji wewnątrz Rosji....
5
5 (2)
Godziemba
22-11-2017
W trakcie trwania operacji dezinformacyjnej o kryptonimie „Trust” bolszewikom udało się wprowadzić w błąd wywiady państw zachodnich oraz dokładnie spenetrować rosyjskie środowisko emigracyjne.          Nazwa „Trust” wywodziła się od rosyjskiego słowa „triest”, używanego na określenie organizacji w korespondencji kodowej pomiędzy centralą w Moskwie i jej komórkami na Zachodzie.          Operacja ta nie była oryginalnym pomysłem...
5
5 (3)
Godziemba
20-11-2017
Dopiero utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza i zmiana polityki Kremla doprowadziła do uspokojenia sytuacji na północno-wschodnich kresach Polski.         W dniu 12 września 1924 roku gen. Sikorski wydał rozkaz o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza, a pięć dni później Sztab Generalny określił wojskową strukturę formacji. W skład korpusu wejść miały: dowództwo wraz ze sztabem i służbami specjalnymi, brygady ochrony pogranicza oraz kompanie i strażnice jako najmniejsze jednostki...
5
5 (3)
Godziemba
15-11-2017
Polskie władze nie potrafiły przez długi czas zaprowadzić porządku  na północno-wschodnich kresach państwa.         Władze cywilne i wojskowe po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką  za podstawowy cel dla zapewnienia bezpieczeństwa na Kresach uznawały walkę z działalnością wszelkich organizacji wywrotowych, zwłaszcza komunistycznych.            Wojewoda poleski w piśmie skierowanym w maju 1921 roku do starostów jednoznacznie podkreślał...
5
5 (2)
Godziemba
13-11-2017
W latach 1920-1925 ziemie północno-wschodnie RP były areną walk z dywersją białoruską.           Polska polityka w latach 1919-1920 w stosunku do ludności białoruskiej była w znacznym stopniu efektem ścierania się koncepcji federalistycznej z inkorporacyjną. Z jednej strony tłumiono przejawy białoruskiej świadomości narodowej, podczas gdy z drugiej zezwalano na działalność Białoruskiej Komisji Wojskowej, „której celem miało być sformowanie białoruskiej armii narodowej do walki z...
5
5 (3)
Godziemba
08-11-2017
W 1918 roku Aleksander Kiereński wyjechał z Rosji i resztę życia spędził na emigracji.          W nocy 7 z 8 listopada 1917 roku Kiereński dowiedział się o zdobyciu przez bolszewików Pałacu Zimowego i aresztowaniu członków rządu. Obalony premier liczył jednak nadal, iż zdoła zgromadzić wojsko kozackie, ruszyć na Piotrogród i odbić go z rąk „bolszewickiej hołoty”.         Jednocześnie nieprawdziwe informacje o inicjatywie stołecznej...
5
5 (1)
Godziemba
06-11-2017
Aleksander Kiereński nie zrobił nic, aby nie dopuścić do bolszewickiego zamachu.          Na jesieni 1917 roku Kiereński z jednej strony formalnie opowiadał się za kontynuacją wojny, z drugiej prowadził poufne rozmowy na temat wyjścia Rosji z konfliktu. Austro-Węgry, Bułgaria oraz Turcja wyraziły gotować podpisania z Rosją układów pokojowych. Coraz bardziej skomplikowana sytuacja wewnętrzna w Rosji oraz brak perspektyw na zwycięstwo w wojnie sprawiało, iż jedynym rozsądnym rozwiązaniem było...
5
5 (2)
Godziemba
02-11-2017
Generał Kazimierz Sosnkowski przez prawie pięć lat pełnił funkcję następcy Prezydenta RP.            Po przedostaniu się przez Karpaty, przy dyskretnej pomocy węgierskiego regenta Miklosa Horthy’ego, gen. Sosnkowski dotarł w dniu 11 października 1939 roku do Paryża. W momencie przyjazdu do francuskiej stolicy najważniejsze karty w polskiej polityce zostały już rozdane. Nowym prezydentem był Władysław Raczkiewicz, a premierem, a wkrótce także naczelnym wodzem,  został gen....
5
5 (1)
Godziemba
30-10-2017
Ważną częścią polskiego planu „Wschód” było określenie możliwych kierunków zagrożenia ze strony Armii Czerwonej.          W dokumencie III Oddziału Sztabu Głównego WP  z września 1938 roku zawarto różne ewentualności działań ofensywnych nieprzyjaciela. Zakładano, że ZSSR może wystąpić jednocześnie przeciwko Polsce i Rumunii lub krajom bałtyckim.          Przyjmowano jako prawdopodobne następujące kombinacje uderzeń:  ...
5
5 (1)
Godziemba
25-10-2017
Prowadzone w czasie II wojny światowej rozmowy nie doprowadziły do porozumienia polsko-litewskiego.          Sytuacja Wileńszczyzny uległa zasadniczej zmianie, gdy Litwa została w czerwcu 1940 roku anektowana przez Związek Sowiecki. Tym samym Wileńszczyzna znalazła się pod sowiecką okupacją.           W nowej sytuacji politycznej ppłk Sulik w raporcie z 28 sierpnia 1940 roku ponownie podkreślił, że Wilno i Wileńszczyzna nie mogą być sprawą otwartą, lecz muszą być...
5
5 (3)
Godziemba
23-10-2017
Początkowo rząd gen. Sikorskiego prowadził bardzo ugodową politykę wobec Litwy.          W dniu 10 października 1939 roku Wiaczesław Mołotow - ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSSR i Jouzas Urbsys - minister spraw zagranicznych Litwy podpisali w Moskwie układ, na mocy którego ZSSR przekazywał Republice Litewskiej miasto Wilno wraz z przyległym obszarem. W kluczowym artykule pierwszym układu stwierdzano, iż "W celu umocnienia przyjaźni między ZSSR i Litwą, Związek Sowiecki przekazuje Republice...
5
5 (2)
Godziemba
18-10-2017
Po wojnie Wiktor Sukiennicki kontynuował swoją pracę sowietologiczną, najpierw w Londynie  a potem w Stanach Zjednoczonych.           W swoich przedwojennych studiach Sukiennicki, nie mając dostępu do źródeł archiwalnych,  opierał się wyłącznie na materiale publikowanym, tj. na ustawodawstwie ZSRR oraz  pismach i wystąpieniach teoretyków ruchu bolszewickiego.  Licząc się ze słowami Borisa Souvarine'a - który powiedział, że bolszewicka Rosja to kraj "...
5
5 (1)
Godziemba
16-10-2017
Wiktor Sukiennicki był czołowym polskim przedwojennym sowietologiem.           Wiktor Sukiennicki urodził się 25 lipca 1901 roku w Aleksocie na Litwie w zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Naukę rozpoczął w gimnazjum w Kownie. Po zajęciu Litwy przez wojska niemieckie, rodzinna Sukiennickich została ewakuowana przez Rosjan do Rybińska nad Wołgą, gdzie Wiktor kontynuuje naukę w rosyjskim gimnazjum. Po przewrocie bolszewickim, udaje mu się w 1918 roku przedostać na Kowieńszczyznę, gdzie wstępuje do Polskiej...
5
5 (3)
Godziemba
11-10-2017
Pomimo początkowych przeszkód na początku października 1939 roku doszło do ewakuacji z ZSRS pracowników polskich placówek dyplomatycznych.            Opuszczając w dniu 17 września około godziny  4.00 siedzibę sowieckiej dyplomacji polski ambasador Wacław Grzybowski zdawał sobie sprawę, że jego misja w ZSSR dobiegła kresu. Po powrocie do budynku Ambasady RP podyktował tekst depeszy, nakazując niezwłocznie wyekspediować ją do MSZ. Dotarła ona - via Ambasada RP w...
5
5 (1)
Godziemba
09-10-2017
Polska dyplomacja  do końca nie dopuszczała myśli o możliwości wystąpienia sowieckiego po stronie Niemiec.            Wbrew deklaracjom szefa Biura Personalnego MSZ - Wiktora Tomira Drymmera, placówek dyplomatycznych i konsularnych RP na terenie Związku Sowieckiego nie objęto regulacjami, jakie w związku z groźbą wybuchu wojny zarządzono w przedstawicielstwach polskich w Niemczech. Niektórzy z członków personelu przebywali na urlopach jeszcze pod koniec sierpnia. Wielu...
5
5 (1)
Godziemba
04-10-2017
W 1939 roku ambasadorem RP w Moskwie był Wacław Grzybowski.           W chwili wybuchu II wojny światowej Polska posiadała na terytorium Związku Sowieckiego przedstawicielstwa  w czterech miastach. W Moskwie była siedziba Ambasady, jej Wydziału Konsularnego oraz ataszatu wojskowego. W Mińsku i Kijowie działały Konsulaty Generalne, w Leningradzie zaś Konsulat.           Ambasadorem RP w Moskwie był Wacław Grzybowski. Dyplomata, urodzony 4 kwietnia 1887 r. w...
5
5 (1)
Godziemba
02-10-2017
Gen. Sikorski stworzył system obozów dla swoich przeciwników.        W końcu listopada 1939 roku z rozkazu Sikorskiego utworzono Samodzielny Oddział (Centrum Oficerskie) w Cerizay w Wandei,  którego komendantem został mianowany płk Kazimierz Rumsza. W sumie skierowano do niego kilkuset oficerów. Faktycznie stworzono w miasteczku obóz odosobnienia dla niewygodnych politycznie oficerów. Aby zatuszować faktyczne cele istnienia i charakter obozu argumentowano wobec...
5
5 (5)
Godziemba
29-09-2017
Intrygi personalne i rozgrywanie osobistych zawiści stały się immanentną cechą paryskiego światka polskiego uchodź­stwa.           Wbrew zapowiedziom w powstaniu Komisji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku chodziło  o wykorzystanie materiałów i ustaleń do politycznych rozgrywek w łonie polskiego wychodźstwa. Część prominentnych działaczy ekipy gen. Sikorskiego zmierzała do natychmiastowego ukarania winnych klęski wrześniowej. Wedle inspirowanego przez Kota raportu domagano...
5
5 (3)
Godziemba
27-09-2017
W momencie ataku Niemiec na Francję, rząd Sikorskiego utworzył specjalną komisję w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku.           Sytuacja radykalnie zmieniła się w nowym roku, gdy na posiedzenia rządu 2 stycznia 1940 roku minister opieki społecznej Jan Stańczyk wystąpił z wnioskiem dotyczącym rozliczenia za klęskę wrześniową. Zażądał postawienia marszałka Śmigłego-Rydza przed sądem wojskowym za „nieprzygotowanie armii do ciążącego na niej zadania obrony kraju i za nieprzygotowanie...
5
5 (2)
Godziemba
25-09-2017
Wbrew zapowiedziom rząd gen. Sikorskiego przystąpił na jesieni 1939 roku do rozprawy z przedstawicielami rządów pomajowych.          30 września 1939 roku w Paryżu ukonstytuowały się władze RP na uchodźstwie. Funkcję prezydenta objął Władysław Raczkiewicz, natomiast premierem rządu został gen.  Władysław Sikorski. Najważniejsze stanowiska w rządzie znalazły się w rękach polityków dawnej opozycji antysanacyjnej.         Wedle deklaracji premiera nowy rząd...
5
5 (2)

Strony