Historia

Godziemba
17-10-2016
W okresie Locarno szefem polskiej dyplomacji był hrabia Aleksander Skrzyński.      Aleksander Skrzyński urodził się w dniu 18 marca 1882 roku w bogatej, arystokratycznej rodzinie. Jego ojciec Adam zbudował w Libuszy w Gorlickim Zagłębiu Naftowym rafinerię nafty, która przynosiła znaczne dochody. Po śmierci ojca w 1905 roku, młody Aleksander przejął zarząd nad rafinerią. Mimo, iż została ona w 1918 roku sprzedana braciom Nobel, to hrabia Aleksander nadal był współwłaścicielem wielu okolicznych firm naftowych....
5
5 (1)
Godziemba
13-10-2016
W czasie pełnienia funkcji Naczelnego Wodza gen. Kazimierz Sosnkowski stanął przed zasadniczymi problemami związanymi z użyciem Polskich Sił Zbrojnych.                  Od początku zdawał sobie sprawę, że PSZ „wobec sił państw alianckich lub Rosji, nie stanowią poważnej siły materialnej, a raczej są symbolem ciągłości udziału Polski w wojnie”. Z tego też powodu udział polskich jednostek w wojnie powinien – jego zdaniem – mieć charakter...
5
5 (1)
Godziemba
10-10-2016
Po objęciu w lipcu 1943 roku funkcji Naczelnego Wodza gen. Kazimierz Sosnkowski nie dokonał żadnej czystki w sztabie Naczelnego Wodza w Londynie.     W pierwszym swym rozkazie jako Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski oddał hołd zmarłemu poprzednikowi, podkreślając, iż „był to wybitny żołnierz, znakomity pisarz wojskowy, człowiek ogromnej pracy i wielkiego talentu, mąż stanu, który dobrze zasłużył się Ojczyźnie”. Tym samym wykazał, iż obca jest mu zajadłość polityczna – w latach 1941-1943...
5
5 (4)
Godziemba
05-10-2016
Żołnierze niemieccy, stacjonujący w krajach okupowanych, wysyłali swym rodzinom miliony paczek z wszelkimi produktami żywnościowymi i przemysłowymi, trudno dostępnymi w III Rzeszy.      Oficjalnie każdy niemiecki żołnierz mógł otrzymać od rodziny przekaz na 100 marek. Kwota ta przed świętami Bożego Narodzenia wrastała do 200 marek, „aby każdemu żołnierzowi dać przynajmniej okazję do zakupu tradycyjnych prezentów świątecznych”. Po pewnym czasie sumę tę podwyższono do 300 marek. Było to o wiele więcej...
5
5 (3)
Godziemba
03-10-2016
III Rzesza finansowała swoje wydatki wojenne eksploatując ekonomicznie podbite kraje.     Po wybuchu wojny zdecydowanie wzrosły pensje niemieckich robotników. Po części wzrost ten wynikał ze znacznej liczby nadgodzin oraz pracy na dodatkowe zmiany. Równocześnie z powodu wzrostu produkcji na cele wojskowe zmniejszyła się podaż artykułów na potrzeby cywilne. W konsekwencji tego doszło do pogłębienia nierównowagi rynkowej w Niemczech.     Rozwiązanie tego problemu znaleziono w...
5
5 (3)
Godziemba
28-09-2016
Podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku żołnierze sowieccy na masową skalę kradli mienie polskie.     Armia Czerwona wtargnęła w dniu 17 września 1939 roku na terytorium Rzeczypospolitej nie mając – delikatnie mówiąc - wystarczających zapasów żywności dla żołnierzy oraz materiałów pędnych dla pojazdów mechanicznych. Od pierwszego dnia agresji te niedobory uzupełniano na drodze rabunku i rekwizycji. Rekwizycje te wywołały szczególne niezadowolenie wśród ludności...
5
5 (2)
Godziemba
26-09-2016
Podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku Sowieci zamordowali setki żołnierzy polskich.     W propagandzie sowieckiej agresja Armii Czerwonej na Polskę uzasadniania była koniecznością „wyzwolenia spod ucisku pańskiego robotników i chłopów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy”.      Po pobiciu „pańskiej” Polski zamierzano przyłączyć „wyzwolone” ziemie do Związku Sowieckiego. W celu usprawnienia i przyspieszenia tego procesu zakładano eliminację...
5
5 (3)
Godziemba
21-09-2016
Ugrupowanie gen. Rückemanna walczyło z Sowietami aż do 1 października 1939 roku.     Po koncentracji swego ugrupowania, liczącego ponad 7000 żołnierzy, gen. Rückemanna w dniu 22 września 1939 roku odwiedził znajdującego się w pobliskim Kamieniu Koszyrskim gen. Franciszka Kleeberga, prosząc go o przełożenie o odłożenie wymarszu, z powodu oczekiwania na grupę KOP Małyńsk. Dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” oświadczył, iż nie może dalej czekać postanowił  ruszyć na pomoc Warszawie...
5
5 (2)
Godziemba
19-09-2016
Po agresji sowieckiej gen. Orlik-Rückemann, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, podjął walkę z bolszewikami.               Generał Wilhelm Orlik-Rückemann urodził się 1 sierpnia 1894 we Lwowie w spolszczonej rodzinie żydowskiej. W I Gimnazjum Realnym we Lwowie założył skautowy oddział „Zarzewia”.  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił w 1912 roku na wydział budowy dróg i mostów Politechniki Lwowskiej. Po wybuchu wojny...
5
5 (3)
Godziemba
14-09-2016
W dniu 22 września 1939 Sowieci wkroczyli do Lwowa.     Wobec agresji sowieckiej gen. Langner rozważał wycofanie całej załogi miasta w nocy 18 września do Bóbrki i dalej na południe w kierunku granicy z Węgrami. Jednak po otrzymaniu od gen. Sosnkowskiego wiadomości radiowej o przedzieraniu się jego sił do miasta gen. Langner podjął decyzję o kontynuowaniu obrony Lwowa.     Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski przyspieszyło nieunikniony bieg wydarzeń. Pierwszy po dłuższej przerwie rozkaz Naczelnego...
5
5 (3)
Godziemba
12-09-2016
W planie operacyjnym „Zachód” nie przewidywano obrony Lwowa, a stacjonujące tam jednostki wojskowe miały zostać skierowane na zachód.    Od 1 września 1939 roku  miasto było bombardowane przez Luftwaffe, co spowodowało znaczne zniszczenia, w tym budynku Dworca Głównego.     W obliczu zagrożenia ze strony zbliżających się Niemców, dowódca OK nr VI we Lwowie, gen. Władysław Langner rozpoczął w dniu 10 września 1939 roku przygotowania do obrony miasta.  ...
5
5 (4)
Godziemba
07-09-2016
Ewentualna ofensywa francuska w 1939 roku zakończyłaby się porażką armii francuskiej.    Zgodnie z zawartą w maju 1939 roku umową, armia francuska powinna rozpocząć ofensywę na zachodzie w dwa tygodnie po rozpoczęciu mobilizacji. Francuzi mieli uderzyć przy użyciu dwóch trzecich wojsk skoncentrowanych na granicy z Niemcami. W rachubę wchodziło więc 35-40 dywizji oraz około 1000 czołgów, 4000 dział oraz 600 samolotów.    W tym samym czasie Niemcy skoncentrowali na froncie francuskim – wedle r...
5
5 (4)
Godziemba
05-09-2016
Rozpoczęcie przez Francję we wrześniu 1939 roku ofensywy na zachodzie zmusiłoby Niemcy do wycofania z Polski zdecydowanej większości lotnictwa oraz jednostek pancernych i zmotoryzowanych.    Zgodnie z polsko-francuską umową paryską podpisaną w dniu 19 maja 1939 roku przez gen. Gamelin’a oraz gen. Tadeusza Kasprzyckiego Francja zobowiązała się do uderzenia na Niemcy siłami stanowiącymi 40% jej armii w 15 dniu wojny.    Odpowiedni artykuł umowy brzmiał następująco: „W wypadku niemieckiej agresji przeciw...
5
5 (3)
Godziemba
31-08-2016
Polskie audycje w Radio Madryt nadawane były do końca 1975 roku.      Przez pewien czas wpływ na kształt audycji miał rząd emigracyjny w Londynie. Na polecenie rządu  Józef Potocki złożył dyrektorowi Radio Nacional de Espana memorandum, w którym postulował, aby poselstwo polskie brało czynny udział w zestawianiu i doborze informacji do dziennika informacyjnego, przygotowywaniu układu i doborze codziennych komentarzy i pogadanek. Licząc się także z działaniem nasłuchu komunistycznego zalecał konieczność...
5
5 (2)
Godziemba
29-08-2016
W styczniu 1949 roku Radio Madryt rozpoczęło nadawanie polskich audycji.      Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej Józef Łobodowski przedstawił rządowi RP w Londynie projekt utworzenia w Madrycie polskiego ośrodka politycznego i propagandowo-kulturalnego.       Jakkolwiek Hiszpania nie uznała rządu gen. Sikorskiego, to nie zlikwidowała polskiej placówki w Madrycie. Dopiero w styczniu 1942 roku pod naciskiem III Rzeszy rząd hiszpański w styczniu 1942 roku nakazał zamknąć polskie...
5
5 (1)
Godziemba
24-08-2016
Od połowy 1915 roku Stanisław Kot stał się zdecydowanym przeciwnikiem polityki Józefa Piłsudskiego.     Konflikt pomiędzy Piłsudskim a Sikorskim bardzo szybko znalazł swoje odbicie na łamach prasy wydawanej przez Biuro Prasowe. Z pierwszych stron „Wiadomości Polskich” znikło nazwisko Piłsudskiego, wymieniane odtąd jedynie w neutralnym kontekście. W październiku 1915 roku bliska współpracowniczka Kota Iza Moszczeńska opublikowała artykuł, w którym poddała ostrej krytyce metody działania i...
5
5 (1)
Godziemba
22-08-2016
Początkowo Stanisław Kot był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego.     Stanisław Kot urodził się w dniu 22 października 1885 roku we wsi Ruda koło Sędziszowa. Po ukończeniu szkoły powszechnej został przyjęty do Gimnazjum w Rzeszowie, gdzie związał się z socjalistyczną organizacją młodzieżową „Płomień”.    Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zapisał się na polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie kontynuował swoją działalność w „Płomieniu”, wchodząc do władz organizacji, publikując w...
5
5 (2)
Godziemba
18-08-2016
W lipcu 1920 roku mjr Charles de Gaulle trafił na front, walcząc z bolszewikami u boku swych polskich kolegów.    W dniu 15 lipca 1920 roku rząd francuski zniósł ww. zakaz i upoważnił swoich oficerów, przebywających w Polsce do wzięcia bezpośredniego udziału w walkach. Awansowany w między czasie mjr de Gaulle został przydzielony jako doradca do sztabu armii dowodzonej przez gen. Rydza-Śmigłego.    Wraz z gen. Bernard pojechał samochodem do Chełma „polskimi drogami, które nigdy nie...
5
5 (2)
Godziemba
16-08-2016
Na wiosnę 1919 roku kpt. Charles de Gaulle przybył do Polski.    Charles de Gaulle, urodzony 22 listopada 1890 roku w Lille, po ukończeniu jezuickiego Kolegium Niepokalanego Poczęcia Paryżu, wstąpił w 1909 roku do akademii wojskowej Saint-Cyr.       Akademię ukończył w 1912 roku i jako młody podporucznik został przydzielony do 33 pułku piechoty, gdzie po raz pierwszy zetknął się z Philippe Petain, ówczesnym 56-letnim pułkownikiem.       Po wybuchu wojny, awansowany na stopień...
5
5 (3)
Krzysztof Karnkowski
13-08-2016
„Poza horyzont” to, zgodnie z podtytułem, opowieść o polskich podróżnikach, ludziach, których żyłka awanturnicza, wielka polityka – dyplomatyczne misje, konflikty o nowe ziemie czy wyroki zaborców -  lub zwykła bieda rzuciły w najdalsze, do dziś czasem egzotyczne, zakątki świata. Większość nazwisk kojarzymy dziś jako patronów ulic, czasem szkół, może hasłowo kojarzymy ich z podróżami i odkryciami, jednak umyka nam, jak bardzo fascynujące stoją za nimi historie. Polacy –...
5
5 (2)
Godziemba
10-08-2016
Po wojnie Jan Rzepecki podjął współpracę z komunistami, zdradzając swych podkomendnych.     Po kapitulacji powstania przebywał w oflagach Lamsdorf i Woldenberg. Po uwolnieniu wrócił w marcu 1945 roku do kraju i został zastępcą gen. Okulickiego jako szefa organizacji „NIE”, a po jego aresztowaniu przez Sowietów został p.o. komendanta „NIE”. Następnie zaś stanął na czele Delegatury Sił Zbrojnych. Po jej rozwiązaniu w sierpniu 1945 roku został prezesem Głównego Komitetu...
5
5 (2)
Godziemba
08-08-2016
Pułkownik Jan Rzepecki był zdecydowanym zwolennikiem wybuchu powstania warszawskiego.       Pułkownik Rzepecki popierał szybkie rozpoczęcie powstania, w znacznym stopniu ze względu na to, że jego zdaniem wzmocniłoby to pozycję Mikołajczyka w negocjacjach ze Stalinem w Moskwie.       Podczas narady członków Komendy Głównej AK w dniu 21 lipca 1944 roku wskazał na okno i poprosił kolegów, by wyjrzeli na puste ulice. Niemcy odeszli, nie było uzbrojonych patroli. „Armia...
5
5 (2)
alchymista
04-08-2016
Inny świat Herlinga-Grudzińskiego. Oto pierwsze skojarzenie podczas lektury Listów z Rosji Markiza de Custine’a. Co gorsza, nie jest to tylko moje skojarzenie. George Kennan stwierdził wprost: „nawet jeżeli przyjmiemy, że książka Custine’a nie była zbyt dobrą książką o Rosji w roku 1839, pozostaje niepokojący fakt, że była książką znakomitą, chyba najlepszą ze wszystkich jakie napisano, o Rosji Stalina, a także książką zupełnie niezłą o Rosji Breżniewa i Kosygina”. A więc prorok! Uchwycił istotę rzeczy, choć...
5
5 (4)
Godziemba
03-08-2016
Pułkownik Jan Rzepecki był zdecydowanym przeciwnikiem obozu narodowego, szczególnie polityków związanych z ONR.       Z racji stanowiska szefa BIP wszedł do Rady Propagandowej, złożonej z przedstawicieli AK i Delegatury Rządu RP na Kraj. To sprawiło, iż nawiązał bliskie kontakty ze sferami politycznymi, szczególnie z ludowcami, w mniejszym stopniu z socjalistami. Te związki okazały się tym silnie, iż już wcześniej ujawnił duże zacięcie i ambicje polityczne. Był zdecydowanym przeciwnikiem obozu...
5
5 (3)
01-08-2016
Trudno nazwać Józefa Mackiewicza zwolennikiem Powstania Warszawskiego.   „Nasze publicystyczno-literackie pamiętnikarstwo wojenne ma w sobie coś z opowieści Gogola „Wij”. Krąg zarysowany kredą święconą, poza który sami sobie nie pozwalamy wykroczyć. Stąd deptanie na miejscu w otoczeniu licznych „tabu”, zamykających umowne horyzonty. W takim kręgu obraca się m.in. temat powstania warszawskiego, który wciąż nie schodzi ze szpalt i prawdopodobnie przez długi czas nie zejdzie. Żadne...
5
5 (3)
Godziemba
01-08-2016
W listopadzie 1940 roku Jan Rzepecki został szefem Biura Informacji i Propagandy KG ZWZ.       Jan Rzepecki urodził się w dniu 29 września 1899 roku w Warszawie, jako syn Kazimierza, dziennikarza, i Izabeli Moszczeńskiej, znanej pisarki i działaczki społeczno-oświatowej. Uczył się w Gimnazjum im. A. Kreczmara w Warszawie, równocześnie od 1912 roku został członkiem tajnego skautingu, a od maja 1914 roku należał do Związku Strzeleckiego. Od sierpnia 1914 roku walczył w 1 pułku piechoty I Brygady Legionów,...
5
5 (2)
Godziemba
27-07-2016
Przez znaczną część II wojny światowej gen. Patton ostro rywalizował z brytyjskim generałem, a potem marszałkiem Montgomery’m.    Bernard Law Montgomery, syn biskupa z misji anglikańskiej, był bardzo metodycznych generałem, który nigdy nie pozwolił sobie na „odrobinę szaleństwa” – podjęcie działań bez metodycznych, czasochłonnych przygotowań sztabowych i logistycznych. Generał nie pił, nie palił, a nawet nie grywał w pokera. Był introwertykiem, który prowadził samotne życie w niewielkiej...
5
5 (3)
Godziemba
25-07-2016
Wiliam Averell Harriman wspierał Rooseveltowską politykę ustępstw wobec Związku Sowieckiego.    Harriman urodził się w bardzo bogatej rodzinie przedsiębiorców. Należąc do rodziny typowo republikańskiej przeszedł w późnych latach 20. do demokratów, identyfikując się później z rooseveltowskim programem New Deal.      Zażyłe stosunki Harrimana z Rooseveltem sprawiły, iż został wkrótce po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej specjalnym amerykańskim wysłannikiem do Moskwy....
5
5 (3)
Godziemba
20-07-2016
Bitwa pod Kostiuchnówką wpłynęła pośrednio na decyzję Berlina i Wiednia o utworzeniu Królestwa Polskiego.     W dziesięć dni po bitwie gen. Erich Ludendorff napisał: „Wzrok  mój znów zwraca się na Polskę. Polak to dobry żołnierz (...). Trzeba zrobić Wielkie  Księstwo Polskie z Warszawą i Lublinem,  a następnie armię polską pod niemieckim  dowództwem”.       Bitwa pod Kostiuchnówką była największą i najkrwawszą bitwą stoczoną przez...
5
5 (4)
Godziemba
18-07-2016
W dniach 4-6 lipca 1916 roku miała miejsce pod Kostiuchnówką największa bitwa, w której uczestniczyli żołnierze Legionów Polskich.        W trakcie kwietniowej narady w Mohylewie z udziałem szefa sztabu wodza naczelnego wojsk rosyjskich gen. Aleksiejewa podjęto decyzję o przeprowadzeniu ofensywy na froncie zachodnim. O przyjęciu wariantu ofensywnego zadecydowało poparcie udzielone przez gen. Brusiłowa, ówczesnego dowódcę Frontu Południowo-Zachodniego. Został on także odpowiedzialny...
5
5 (4)
Godziemba
13-07-2016
Po ponad trzech latach walki generał de Gaulle powrócił do Paryża w glorii ogólnonarodowego bohatera.    W dniu 24 września 1941 roku de Gaulle powołał dekretem Komitet Narodowy, który miał strukturę zbliżoną do rządu i faktycznie spełniał jego rolę.      Wzrost niezależności de Gaulle’a wywoływał kontrowersje w relacjach z Churchillem, któremu trudno było zaakceptować coraz szersze pole manewru przywódcy Wolnych Francuzów. Pojawiały się kwestie, w któ...
5
5 (4)
Godziemba
11-07-2016
Pomimo klęski Francji w 1940 roku generał de Gaulle postawił sobie za cel odbudowę wielkiej Francji.     Po przejęciu władzy przez Petaina i zapowiedzi podpisania kapitulacji z Niemcami, generał de Gaulle w dniu 18 czerwca 1940 roku wygłosił na falach BBC przemówienie w którym zapowiedział kontynuowanie walki z Niemcami.      Podpisanie przez Petaina kapitulacji i wycofanie się Francji przekreślało wedle de Gaulle’a legalizm nowego Państwa Francuskiego. W oczach Generała Francja...
5
5 (4)
08-07-2016
11 lipca, 1 września, 17 września? A dlaczego nie 4 czerwca? To pozwoliłoby np. „pokryć” kolejne rocznice „wolnych wyborów”, tak ważne dla niektórych środowisk... Albo 21 czerwca? Tego dnia w Togo obchodzony jest Dzień Męczenników, a w Kanadzie Narodowy Dzień Tubylczy... Myślicie Państwo, że kpię? Otóż nie, nie kpię. 4 czerwca i 21 czerwca przypadająy rocznice dwóch wydarzeń ważnych i ważkich dla stosunków polsko - ukraińskich. Tylko kto z nas o tych rocznicach pamięta...
5
5 (4)
Godziemba
22-06-2016
Od 1942 roku Francuzi, opozycyjnie nastawieni do rządu w Vichy, jednoznacznie opowiadali się za sojuszem z Moskwą.     Niezależnie od postanowień konferencji w Teheranie, we francuskiej prasie konspiracyjnej uważano, iż nadal możliwe jest zachowanie niezależności Europy Środkowej pod warunkiem cesji terytorialnych na rzecz Związku Sowieckiego. „Trwałe uregulowanie problemów w Europie wschodniej – napisano w Cahiers de Defense de la France” na wiosnę 1944 roku – byłoby możliwe w następujący spos...
5
5 (3)
Godziemba
20-06-2016
Do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej francuska prasa konspiracyjna wrogo odnosiła się do Moskwy i komunistów.    Klęska Francji w 1940 roku wywołała gwałtowną dyskusję w początkowo nielicznej francuskiej prasie konspiracyjnej. Ostrej krytyce poddane zostały wszystkie partie polityczne, których „przestarzałe formy zbankrutowały; od skrajnej lewicy do skrajnej lewicy żadna z tych partii nie potrafiła zapewnić Francji jedności, żywotności i ideału, które tak bardzo jej brakowały w chwili upadku...
5
5 (3)
Godziemba
15-06-2016
Bitwa o Verdun oraz bitwa nad Sommą kosztowała strony konfliktu setki tysiące zabitych.     W kolejnych miesiącach walki pod Verdun nadal były niezwykle zaciekłe. Była to typowa wojna na wyczerpanie sił przeciwnika. I tak w dniu 22 maja Francuzi odzyskali fort Douaumont, aby go stracić dwa dni później. Na wielu odcinkach frontu Niemcy w ciągu dwumiesięcznych walk przesunęli się o kilkaset metrów.    Na przełomie czerwca i lipca Niemcy podjęli ostatnie ataki. Rozpoczęcie walk nad Sommą zmusiło Niemc...
5
5 (3)
Godziemba
13-06-2016
W lutym 1916 rozpoczęła się pod Verdun jedna z najbardziej krwawych bitew wszech czasów.    Po zatrzymaniu podczas bitwy nad Marną niemieckiej ofensywy, głównodowodzący armii francuskiej gen. Joffre próbował doprowadzić w 1915 roku do przerwania, przy wsparciu Anglików, niemieckiej linii obrony przy zastosowaniu ataków frontalnych.    Joffre – jak większość francuskich generałów – był przeświadczony, że wroga należy pokonać tam, gdzie jest najsilniejszy, na...
5
5 (3)
Godziemba
08-06-2016
W końcu 1940 roku utworzono Akcję Kontynentalną.     Po upadku Francji w 1940 roku powstał projekt wykorzystania Polaków, przebywających w Europie do działalności konspiracyjnej. Autorem tego projektu był Jan Librach, były pierwszy sekretarz ambasady RP w Paryżu.    W grudniu 1940 roku gen. Sikorski poinformował Brytyjczyków o powyższym projekcie, zyskując ich wsparcie materialne i logistyczne. W rezultacie utworzono przy polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych specjalną organizację – Akcję...
5
5 (1)
Godziemba
06-06-2016
W 1941 roku polscy oficerowie zorganizowali ucieczkę byłego rumuńskiego króla Karola II z Hiszpanii.     Po przewrocie generała Antonescu i abdykacji we wrześniu 1940 roku na rzecz księcia Michała, król Karol II wraz z nieodłączną panią Magdą Lupescu i szambelanem dworu płk. Urdareanu, musiał opuścić kraj. Członkowie Żelaznej Gwardii próbowali dokonać zamachu na pociąg, którym jechał były rumuński monarcha, jednak dzięki przytomności umysłu maszynisty udało się przekroczyć granicę, Poprzez...
5
5 (5)
Godziemba
01-06-2016
Erich von Manstein zdobył w czerwcu 1942 roku Krym.      Manstein był świadomy, iż przed kolejnym atakiem na Sewastopol musiał zniszczyć sowieckie ugrupowanie na Półwyspie Kerczeńskim, stanowiące poważne zagrożenie dla jego armii.     Zgrupowanie sowieckie w rejonie Kerczu liczyło ok. 17 dywizji, podczas gdy Manstein dysponował zaledwie siedmioma dywizjami piechoty. Zmuszony został do ściągnięcia z frontu sewastopolskiego kilku oddziałów, pozostawiając tam tylko nieliczne jednostki,...
5
5 (4)
Godziemba
30-05-2016
W połowie września 1941 roku generał Erich von Manstein został dowódcą niemieckiej 11 armii, której zadaniem było zdobycie Krymu.     Przed Mansteinem, autorem spektakularnego planu ataku na Francję w 1940 roku, Hitler postawił bardzo trudne zadanie. 11 armia miała uderzyć na wschód w stronę Rostowa nad Donem i jednocześnie dokonać zwrotu na południe w celu zajęcia Krymu, będącego ważną bazą sowieckiego lotnictwa i marynarki wojennej.     Osobliwy kształt Półwyspu Krymskiego...
5
5 (5)
katarzyna.tarnawska
27-05-2016
Szanowny Panie! Miałam odpowiedzieć, na pańskie zastrzeżenia krótkim postem. Nie dało się krótko... Stąd - niniejszy wpis. Zapewne jest Pan zdolny czytać ze zrozumieniem. W moich poprzednich wpisach nie "walczyłam" o splendor mego Ojca, ale sprzeciwiałam się zmyśleniom redaktora Wójcika (czy to może Pan - ukrywający się pod nickiem Wow?) oraz "legendowaniu" prof. Szybalskiego w publikacji A. Allena.. Tak się złożyło, że właśnie wczoraj poczytałam ponownie "rewelacje" Arthura Allena....
5
5 (3)
Godziemba
25-05-2016
Wielka Brytania ze znacznym sceptycyzmem podchodziła do sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.     Pierwszy lord Admiracji Balfour na początku 1916 roku dowodził, iż ewentualne powstanie Polski jako państwa buforowego pomiędzy Rosją a Niemcami doprowadziłoby do rozbicia sojuszu francusko-rosyjskiego i w znacznym stopniu wzmocniłoby pozycję Niemiec w Europie Środkowej.     W przesłanym pół roku później premierowi memoriale „The Peace Settlement in Europe” potwierdzając swoje...
5
5 (3)
21-05-2016
Klio, Muza Historii, bywa damą niezwykle złośliwą i przewrotną. Aż boję się napisać, że historia kołem się toczy, bo mogłaby to wziąć za przytyk do swojej figury...   W latach `40 ubiegłego stulecia ojcowie i matki (Ihre Vater, Ihre Mutter) obywateli państwa przewodzącego dzisiaj Zjednoczonej Europie postanowili rowiązać europejski problem uchodźców – tzn. tych. którzy nie zdążyli im ujść – za pomocą selekcji dokonywanej na rampach. Byli szczerze zdziwieni, gdy okazało się, że wszyscy mają im to za złe...
5
5 (5)
Godziemba
18-05-2016
Jednym z zamordowanych w Charkowie polskich oficerów był Julian Gruner wybitny lekarz oraz sportowiec II RP.    Julian Gruner urodził 13 października 1898 roku w Wisztyńcu w powiecie wołkowyskim, jako syn Lucjana i Stefanii z Nowickich. Grunerowie przybyli na tereny w XVIII wieku z Niemiec. Wywodzili się z rodziny szlacheckiej o długoletniej tradycji. Johan Kacper de Gruner, który jako pierwszy przybył na ziemie Rzeczypospolitej ożenił się z Polką. Jego synowie postąpili tak samo, przez co rodzina całkowicie...
5
5 (4)
17-05-2016
Mało kto stawia pytanie ile kosztowało utrzymanie ukrywającego się Żyda, i chyba nikt nie udzielił na nie wyczerpującej i przekonującej odpowiedzi, opierającej się na rzetelnej analizie realiów ekonomiki czasów okupacji niemieckiej.   Bo to, że kosztowało ono zwykle życie Polaka ukrywającego i całej jego rodziny jest faktem niepodważalnym, choć dla wielu bynajmniej nieoczywistym.   Ale zostawmy na boku ryzyko życia własnego i najbliższych. Zajmijmy się kosztami i możliwościami.   Chciałbym tutaj...
5
5 (5)
Godziemba
11-05-2016
W maju 1926 roku Józef Piłsudski dokonał zamachu, w wyniku którego przejął władzę w Polsce.     W licznych wywiadach w 1926 roku Piłsudski, który w trakcie blisko trzyletniego odosobnienia w Sulejówku zyskał olbrzymi kapitał polityczny i społeczny przekonywał, iż losy Polski są zagrożone, co stwarzało uzasadnienie dla podjęcia decyzji sprzecznych z prawem. Jeśli najwyższym dobrem jest interes Rzeczypospolitej, to wszelkie działania mające na celu uchronienie Polski przed upadkiem są moralnie...
5
5 (3)
Godziemba
09-05-2016
Na jesieni 1925 roku stało się jasne, iż państwo polskie przeżywa kryzys i niezbędna jest daleko idąca jego sanacja.     W październiku 1925 na konferencji w Locarno, polska dyplomacja poniosła dotkliwą porażkę stawiającą pod znakiem zapytania największe dotąd powojenne osiągnięcie polityki zagranicznej – uważany za fundament bezpieczeństwa państwa i jego granic polityczno-wojskowy sojusz z Francją z lutego 1921 roku. To wydarzenie, a nie siódma rocznica powrotu Komendanta z Magdeburga, było powodem wizyty 15...
5
5 (2)
Godziemba
04-05-2016
Wbrew „ustaleniom” historiografii peerelowskiej Józef Piłsudski nie lekceważył sprawy śląskiej i wspierał walkę Ślązaków o przyłączenie ich kraju rodzinnego do Polski.     Już w marcu 1919 roku w trakcie spotkania z polskimi działaczami ze Śląska złożył zapewnienie, iż gdy wybuchnie powstanie da „4 tysiące, co ma najlepszego”. Jednocześnie będąc świadomy szczupłości swych sił i środków oraz konieczności liczenia się ze zdaniem Ententy, zachęcał Ślązaków do założenia u siebie...
5
5 (2)
28-04-2016
Był sobie w Teksasie sędzia pokoju, który nazywał się Roy Bean (1825-1903). Po naszemu – Roj Fasola. Sędzia Bean miał niezwykle barwny życiorys. Kto jest ciekawski, może zajrzeć do wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Bean), a kto jest ciekawski, ale leniwy i nie zna angielskiego, może obejrzeć znakomity western Johna Hustona „Sędzia z Teksasu” z Paulem Newmanem w roli tytułowej.   Sędzia Bean mawiał: Prawo na zachód od Pecos to ja! Pecos to taka rzeka w Teksasie.   Sędzia Bean miał...
5
5 (4)

Strony