Historia

Godziemba
01-04-2019
Roman Knoll był jednym ze znanych dyplomatów związanych z ruchem prometejskim.          Roman Knoll urodził się 27 października 1888 roku w Kijowie w rodzinie polskiego adwokata. Ukończył tam I Gimnazjum Klasyczne, a następnie wydział prawniczy na Kijowskim Uniwersytecie św. Włodzimierza.           Od lat młodzieńczych zaangażował się w działalność niepodległościową. W czasie studiów należał do Unii Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Demokratycznej,...
5
5 (1)
Godziemba
27-03-2019
W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu Włodzimierz Bączkowski kontynuował pracę na rzecz ruchu prometejskiego.           W sierpniu 1939 roku  Bączkowski został zmobilizowany do Oddziału II Sztabu Generalnego WP.  Po klęsce Polski przedostał się do Rumunii, gdzie we współpracy z wywiadem rumuńskim zaczął redagować biuletyn „Sprawy Sowieckie”. Jednocześnie wznowił działalność prometejską, nawiązując kontakty z propolskimi działaczami ukraińskimi, jak polityk UNDO...
5
5 (1)
Godziemba
25-03-2019
Włodzimierz Bączkowski był jednym z najwybitniejszych polskich sowietologów i zwolenników ruchu promejskiego.           Włodzimierz Bączkowski urodził się 26 marca 1905 roku nad jeziorem Bajkał w rodzinie polskich zesłańców. W czasie wojny domowej w Rosji Bączkowscy ewakuowali się do Mandżurii, gdzie Włodzimierz ukończył gimnazjum, w którym zetknął się z „białymi” emigrantami.           W 1925 roku  Bąkowscy wr...
5
5 (1)
Godziemba
20-03-2019
W połowie lat 30. doszło do znaczących zmian w polskim ruchu prometejskim.            Od połowy lat trzydziestych można zaobserwować stopniowe zbliżenie polskich kół prometejskich i młodych działaczy związanych ideowo z Narodową Demokracją. "Koncepcja prometejska nie miała poparcia organizacyjnego – pisał Edmund Charaszkiewicz -  ani też politycznego w poszczególnych partiach politycznych polskich zarówno na lewicy, jak w centrum i na prawicy. Równocześnie...
5
5 (1)
Godziemba
18-03-2019
Myśl rozbicia Imperium Rosyjskiego w oparciu o współpracę różnych narodów powstała jako odpowiedź na ambicje imperialne państwa rosyjskiego.             Polscy działacze prometejscy, wśród protoplastów prometeizmu wskazywali między innymi na hetmana Filipa Orlika, księcia Adama Czartoryskiego i jego politykę wschodnią, oraz przede wszystkim politykę Polskiej Partii Socjalistycznej w końcu XIX i na początku XX wieku. Korzenie współczesnego im prometeizmu...
5
5 (1)
Godziemba
13-03-2019
Po zajęciu Czech Niemcy utworzyli tam Protektorat Czech i Moraw             Wbrew nadziejom Henleina, który liczył na rozszerzenie swej władzy na Protektorat, Hitler mianował w dniu 18 marca 1939 roku Reichsprotektorem Czech i Moraw b. ministra spraw zagranicznych Konstantina von Neuratha, a jego zastępcą, protegowanego Heydricha,  Karla Franka, który miesiąc później został dodatkowo wyższym dowódcą SS i policji na terenie Protektoratu.      ...
5
5 (1)
Godziemba
11-03-2019
Natychmiast po przejęciu w 1938 roku  Sudetów Niemcy przystąpili do germanizacji kraju.              W wyniku postanowień konferencji monachijskiej III Rzesza uzyskała ogółem prawie 29 tysięcy km2 terytorium czechosłowackiego, zamieszkałego przez ponad 3,5 mln ludności, w tym 2,8 mln Niemców i 700 tys. Czechów. W okrojonej Czechosłowacji pozostało około 360 tyś Niemców, którym Belin zakazał korzystania z prawa opcji, żądając aby zostali w...
5
5 (1)
Godziemba
06-03-2019
Placówki wywiadowcze podległe gdańskiej Ekspozyturze działały do 1930 roku.              W grudniu 1926 roku w wyniku nieostrożności agenta nastąpiła „częściowa dekonspiracja” por. Skorupy, szefa placówki oficerskiej w Królewcu, występującego pod nazwiskiem „Marian Skibiński”. W praktyce oznaczało to, że niemiecki kontrwywiad dowiedział się o rzeczywistej roli rezydenta.  „Pan Skibiński podejrzewany był o prowadzenie wywiadu –...
5
5 (1)
Godziemba
04-03-2019
Placówka wywiadu w Królewcu była najważniejszą zagraniczną jednostką podległą gdańskiej Ekspozyturze.             W połowie 1922 roku centrala MSZ zażądała od kierownika Konsulatu RP w Królewcu, Eugeniusza Rozwadowskiego, aby przyjął do pracy nowego urzędnika kontraktowego. Był nim Mieczysław Pogorzelski -  cywilny pracownik gdańskiej Ekspozytury wywiadu. Rozwadowski nie zamierzał  ulec presji polskiego wywiadu, co wywołało zrozumiałe zniecierpliwienie w Oddziale II...
5
5 (1)
Godziemba
27-02-2019
Ekspozytura polskiego wywiadu w Gdańsku działała do 1930 roku.        W dniu 12 sierpnia 1921 roku Minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski  wydał „instrukcję ogólną dla służby Oddziału II”,  regulującą strukturę sześciu terenowych ekspozytur wywiadowczych w Wilnie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i Brześciu Litewskim. Ich zadaniem było prowadzenie wywiadu ofensywnego na terytorium sąsiednich państw.         Na tej podstawie Sekcję II...
5
5 (1)
Godziemba
25-02-2019
Obszar Wolnego Miasta Gdańska był terenem aktywnej działalności polskiego wywiadu.            Wolne Miasto Gdańsk (WMG) było terenem wyjątkowo korzystnym dla działalności wywiadowczej. Gdańsk nie posiadał ustawy o szpiegostwie i „w ten sposób wszelkiego rodzaju agentury wywiadowcze rozwijać się mogą pomyślniej niż w neutralnych państwach, jak np. Szwajcaria, gdzie prowadzenie szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa przeciwko innemu mocarstwu pociąga za sobą wydalenie z granic dla...
5
5 (1)
Tomasz A S
22-02-2019
Motto: Moja teściowa mieszkała podczas okupacji z moim przyszły teściem na ul. Dobrej w Warszawie. Z getta przychodziła żydowska dziewczynka w wieku ok. 7-8 lat, którą moja teściowa dożywiała. Mała zabierała też żywność ze sobą, dla swoich. Kiedyś powiedziała: "Kiedyś, jak będziemy was rżnąć, to ja pani nie dam!"   Przez cztery miesiące od zakończenia akcji „Burza” Janczarowi udało się uniknąć aresztowania. Taka sytuacja trwała do grudnia 1944 r. W tym czasie aresztowano jedną z łączniczek...
5
5 (6)
katarzyna.tarnawska
20-02-2019
Przedwczoraj minęła kolejna rocznica, osiemdziesiąta czwarta, śmierci dwu kobiet, które zostały agentkami polskiego wywiadu w faszystowskich Niemczech. Pisałam o nich na tutejszym blogu. Myślę, że w jakiś sposób zasługują na naszą pamięć. Rotmistrz Jerzy Sosnowski herbu Nałęcz (to także herbowy "klejnot" mojej Mamy) na naszą pamięć zasłużył w stopniu znacznie wyższym. Mimo to - historia o nim "głucho milczy". Dużą rolę w tym "zamilczaniu" odegrał niewątpliwie poprzednik Sosnowskiego w Niemczech, por...
5
5 (3)
Godziemba
20-02-2019
W trakcie operacji związanej z powołaniem „rządu narodowego” agentom policji rosyjskiej udało się w 1865 roku ściągnąć do kraju kilku znaczących przedstawicieli polskiej emigracji.               Po utworzeniu przez Zwierzchowskiego „rządu narodowego”  Daniłowski osiągnął swój cel, otrzymując nominację na komisarza Rządu Narodowego, złożonego – poza Janczewskim – z agentów rosyjskich. Nie uwzględniono zastrzeżeń Kurzyny co do...
5
5 (1)
Godziemba
18-02-2019
W styczniu 1865  roku  z  inspiracji tajnej policji rosyjskiej został  powołany :”rząd  narodowy”.            Znaczną rolę w rosyjskiej prowokacji odegrało dwóch Polaków, b. członków organizacji powstańczej – Aleksander Zwierzchowski oraz Jan Kubary.              Pierwszy z nich urodził się w 1845 roku we Włocławku. Rodzina wkrótce przeniosła się do Warszawy, gdzie ojciec...
5
5 (1)
Godziemba
13-02-2019
Po obaleniu demokratycznych rządów w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji bolszewicy rozpoczęli forsowną sowietyzację Zakaukazia.          Zachowując pozory po przejęciu kontroli nad Zakaukaziem bolszewicy przekazali władzę rodzimym komitetom rewolucyjnym. Na czele utworzonego najwcześniej, w kwietniu 1920 roku, rewkomu azerskiego stanął Nariman Narimanow, powstałego w listopadzie 1920 roku ormiańskiego – Sarkis Kasjan, zaś utworzonego w lutym 1921 roku rewkomu gruzińskiego – Filipe Macharadze...
5
5 (1)
Godziemba
11-02-2019
W latach 1920-1921 bolszewicy obalili demokratyczne republiki Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji.          Po proklamowaniu niepodległości w maju 1918 przez republiki Zakaukazia tylko Republika Gruzińska, włączając w swe granice Abchazję, Adżarię i Południową Osetię, odrodziła się w formie zbliżonej do wyobrażeń jej elity politycznej o kształcie terytorialnym państwa. Republika Armenii objęła zaledwie część ziem tzw. Wielkiej Armenii, pozostawiwszy poza granicami Armenię turecką i Górski Karabach....
5
5 (1)
Godziemba
06-02-2019
W maju 1918 roku powstały niepodległe państwa: Gruzja, Armenia i Azerbejdżan            Po rewolucji lutowej Rząd Tymczasowy powołał w dniu 22 marca 1917 roku Komitet Specjalny do Spraw Zakaukazia (tzw. Ozakom) pod przewodnictwem Wasyla Charłamowa.  Faktyczną władzę w regionie przejęły jednak Komitety Wykonawcze Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, w których dominowali gruzińscy mienszewicy, ormiańscy dasznacy oraz azerbejdżańscy musawatyści (członkowie partii „Musawat...
5
5 (1)
Godziemba
04-02-2019
Na początku  XX wieku  doszło do zaognienia sytuacji na Zakaukaziu.             Po zniesieniu w 1883 roku Namiestnictwa Kaukaskiego oraz likwidacji Komitetu Kaukaskiego, Kaukaz stracił specjalny status w imperium rosyjskim. W urzędach państwowych wprowadzona jako obowiązujący język rosyjski, zakazując używania lokalnych języków. Władze ustanowiły ścisły nadzór nad kaukaskim szkolnictwem.          Polityka rusyfikacyjna spowodowała...
5
5 (1)
Godziemba
30-01-2019
W dniu 4 lutego 1919 roku Polacy odnieśli ważne zwycięstwo nad Niemcami w bitwie pod Kcynią.          W końcu stycznia 1919 roku dowództwo frontu północnego ponownie objął ppłk. Grudzielski. Wobec nie najlepszego stanu zdrowia Grudzielskiego, koordynowaniem działalności oddziałów polskich na froncie faktycznie zajmował się ponownie szef sztabu Paluch. Nie wszyscy jednak równorzędni lub starsi stopniem dowódcy chcieli mu się podporządkować.      ...
5
5 (2)
Godziemba
28-01-2019
Kcynia odegrała ważną rolę w czasie  powstania wielkopolskiego.          W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1919 roku oddział dowodzony przez ppor. W. Kowalskiego przy wsparciu miejscowych ochotników uderzył na Kcynię  wyzwalając miasto. Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu. W czasie walk zdobyto pociąg pancerny oraz kilka cekaemów.           „Nazajutrz, w Nowy Rok, od samego rana – zapisał kronikarz - patrole polskie uwijały się po...
5
5 (1)
Godziemba
23-01-2019
Legia Akademicka uczestniczyła w całej kampanii ukraińskiej w 1919 roku.             W końcu maja 1919 roku I batalion 36 pp Legii Akademickiej, działając w ramach grupy mjr. Jaklicza zdobył Brzeżany, a następnie ruszył na Tarnopol, dochodząc pod Czortków.  Nie patrząc, iż większość polskich oddziałów pozostała w tyle mjr Jaklicz polecił I batalionowi 36 pp uderzyć na miasto. Po krótkiej walce Ukraińcy wycofali się z Czortkowa, a Polacy zaczęli organizować przyczó...
5
5 (1)
Godziemba
21-01-2019
W końcu listopada 1918 roku został utworzony 36 pułk piechoty Legii Akademickiej.          Następnego dnia po powrocie Józefa Piłsudskiego do Warszawy, w dniu 11 listopada 1918 roku na murach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki , Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej pojawiły się odezwy Akademickiego Komitetu  Wykonawczego wzywające młodzież akademicką do „do zapisywania się do Legjonu Akademickiego, pozostającego pod rozkazami Komendanta Józefa...
5
5 (1)
Godziemba
16-01-2019
Na początku lat 30. Bogusław Miedziński rozpoczął budowę silnego koncernu prasowego.          Pierwszym tytułem, który został przejęty już w 1929 roku przez Miedzińskiego była „Gazeta Polska” – nieformalny organ rządowy.            Duże znacznie dla zbilansowania budżetu pisma miały liczne ogłoszenia reklamowe  oraz ogłoszenia rządowe. Spory dochód przynosiła także drukarnia „Współczesna”, będąca...
5
5 (2)
Godziemba
14-01-2019
W kwietniu 1929 roku Bogusław Miedziński został redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej”.          Nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy w ministerstwie poczt i telegrafów doprowadziły w marcu 1929 roku do ustąpienie prominentnego przedstawiciela obozu piłsudczykowskiego, Bogusława Miedzińskiego z funkcji szefa tego resortu.           Wszelkie próby, podejmowane przez przyjaciół politycznych zmierzające do dania mu nowego stanowiska...
5
5 (1)
Godziemba
09-01-2019
Ostatecznie dopiero latem 1922 roku zakończył się proces tworzenia Policji Państwowej w Polsce.           W 1919 roku w Galicji sprawami porządku publicznego zajmowała się nadal Straż Bezpieczeństwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej, na czele której stał gen. Eugeniusz Dąbrowiecki. Stworzone zostały jednostki okręgowe i powiatowe, które swoją jurysdykcją objęły Środkową i Zachodnią Galicję oraz w mniejszym stopniu Śląsk Cieszyński i Zagłębie Dąbrowskie.       ...
5
5 (1)
Godziemba
07-01-2019
W lipcu 1919 roku utworzono w Polsce Policję Państwową.          Funkcjonowanie kilku formacji bezpieczeństwa publicznego: Milicji Ludowej, Policji Komunalnej, Straży Kolejowej i Żandarmerii Krajowej, prowadziło do  konfliktów kompetencyjnych pomiędzy tymi formacjami, czego następstwem była nie tylko wzajemna rywalizacja, ale niekiedy rozbrajanie oraz walki zbrojne.         Nic więc dziwnego, iż w powszechnym odczuciu policja nie zapewniała bezpieczeństwa...
5
5 (1)
Godziemba
02-01-2019
Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości rozpoczęto prace nad stworzeniem polskiej formacji policyjnej.             W październiku 1914 roku warszawski generał-gubernator, Engałyczew, na spotkaniu z przedstawicielami środowisk aktywistycznych w stolicy zaproponował utworzenie Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy i przekazanie jej części kompetencji policyjnych. Jakkolwiek potem Rosjanie wycofali się z tej propozycji, zrobiony został pierwszy krok w celu utworzenia...
5
5 (1)
Godziemba
19-12-2018
Polskie czołgi odegrały istną rolę podczas wojny 1920 roku.            W 1920 roku polskie czołgi, już z polskimi załogami (Francuzi wrócili do domu) aktywnie uczestniczyły w walkach z bolszewikami. Poszczególne kompanie czołgów przydzielane były dowódcom frontów. 3 kompania kpt. Liro walczyła w czasie ofensywy kijowskiej, biorąc udział w walkach o Kijów, Koziatyń, a następnie podczas odwrotu pod Równem. 1 kompania czołgów, pod dowó...
5
5 (3)
Godziemba
17-12-2018
W marcu 1919 roku utworzono pierwszą polską jednostkę pancerną.           Rodowód polskiej broni pancernej sięga 1918 roku, kiedy to w szeregach II Korpusu Polskiego w Rosji utworzono pierwsze pododdziały samochodów pancernych.           Natomiast rozkazem z 15 marca 1919 roku dowództwo Armii Polskiej we Francji  po uzyskaniu zgody władz francuskich  nakazało sformować pięć kompanii, następnie 16 marca  dwóch batalion...
5
5 (4)
Godziemba
12-12-2018
W 1921 roku zakończył się pierwszy etap istnienia i działania defensywy politycznej w ramach Policji Państwowej .             Wtedy to minister spraw wewnętrznych Stanisław Downarowicz zakomunikował posłom w Sejmie, że „w pełnym zrozumienia powagi niebezpieczeństwa uznają konieczność zastosowania nadzwyczajnych środków w walce z komunizmem, dania w tym celu specjalnych uprawnień administracji państwowej”.             Z kolei...
5
5 (1)
Godziemba
10-12-2018
Równolegle do wojskowych służb specjalnych powstawały formacje cywilne.         Ich powstanie zapoczątkował minister spraw wewnętrznych w rządzie Rady Regencyjnej Jan Stecki tworząc namiastki policji politycznej w postaci Biura Wywiadowczego MSW, kierowanego przez Mariana Skrudlika.          Po likwidacji Biura w marcu 1919 roku,  w MSW został utworzony Wydział Informacyjny, stanowiący centralę służby informacyjnej na cały kraj. W przeciwieństwie do...
5
5 (2)
Godziemba
05-12-2018
W 1919 roku gen. Sosnkowski zdobył dominującą pozycję w Ministerstwie Spraw Wojskowych.          Jednym z pierwszych kroków Sosnkowskiego jako wiceministra spraw wojskowych był udział w przygotowaniu wyprawy wileńskiej, która rozpoczęła się w dniu 16 kwietnia 1919 roku i doprowadziła po pięciu dniach do zdobycia Wilna.          W czasie nieobecności Piłsudskiego w Warszawie, Generał nadzorował prowadzone przez Wacław Sieroszewskiego i Witolda Kamienieckiego...
5
5 (3)
Godziemba
03-12-2018
W końcu 1918 roku gen. Sosnkowski przeprowadził udaną akcję wcielenia członków Polskiej Organizacji Wojskowej do tworzącego się Wojska Polskiego.          W dniu 10 listopada 1918 roku przyjechali do Warszawy, uwolnieni z niemieckiej niewoli, b. komendant I Brygady Legionów brygadier Józef Piłsudski oraz b. szef sztabu I Brygady płk Kazimierz Sosnkowski. Prosto z dworca Piłsudski pojechał na spotkanie  z regentem Zdzisławem Lubomirskim, natomiast Sosnkowskiego grupa peowiakó...
5
5 (1)
Godziemba
28-11-2018
Możliwości budżetowe Polski brutalnie zweryfikowały mocarstwowe plany kierownictwa Polskiej Marynarki Wojennej z 1920 roku.          W dniu 2 maja 1919 roku Sekcja Marynarki została przekształcona w Departament dla Spraw Morskich, podlegający bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych. Szefem Departamentu został kontradmirał Kazimierz Porębski, a jego zastępcą kontradmirał Wacław Kłoczkowski, którego po odejściu na stanowisko attaché wojskowego w Londynie zastąpił w lipcu 1919 roku płk....
5
5 (2)
Godziemba
26-11-2018
W dniu 28 listopada 1918 roku, w rocznicę zwycięstwa polskiej floty nad szwedzką pod Oliwą,  Józef Piłsudski utworzył „ marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki, Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.           W momencie utworzenia Marynarki Wojennej Polska nie miała dostępu do żadnego morza, a rząd Jędrzeja Moraczewskiego kontrolował jedynie ziemie byłego Królestwa Polskiego bez Suwalszczyzny.  ...
5
5 (1)
Godziemba
21-11-2018
Całkowicie odmiennie zorganizowano wojskowe służby wywiadowcze na wschodzie, gdzie najdłużej trwały działania militarne.           Z tego też powodu struktura organów Oddziału II ND WP musiała być dostosowana do organizacji jednostek bojowych Wojska Polskiego. W styczniu 1920 roku dowództwa frontów przekształcono w dowództwa armii. Przy każdym nowo powstałym dowództwie armii utworzono oddziały II informacyjne, których struktura wewnętrzna przedstawiała się...
5
5 (2)
Godziemba
19-11-2018
Istotne znaczenie dla skutecznej działalności służb wywiadowczych w okresie walk o granice miała organizacja terenowych jednostek wojskowych służb specjalnych.           Tam skupiał się cały wysiłek operacyjny służb wywiadu. Obszar państwa został podzielony na strefy wewnętrzną i frontową.          W pierwszej współdziałały ze sobą organy defensywy wojskowej i cywilnej (policja). Na terenie prowadzonych działań wojskowych sytuacja była bardziej skomplikowana. Na...
5
5 (2)
Godziemba
14-11-2018
Równocześnie z budową naczelnych władz wojskowych Wojska Polskiego rozpoczęto tworzenie służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.        Utworzenie wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej poprzedziła kilkuletnia działalność siatek konspiracyjnych polskich organizacji niepodległościowych. Zdobywało w nich doświadczenie wielu późniejszych oficerów polskiego wywiadu wojskowego.         W końcu października 1918 roku Rada Regencyjna utworzyła Sztab Generalny, któ...
5
5 (2)
Godziemba
12-11-2018
Dopiero w marcu 1919 roku ogłoszono pobór do budowanego Wojska Polskiego.          W dniu 6 marca 1919 roku Sejm Ustawodawczy na wniosek Związku Narodowo-Ludowego, przy sprzeciwie posłów PPS, uchwalił powo­łanie sześciu roczników (1896-1901). Wcielenie dotyczyło więc w większości ludzi mających poza sobą udział w wojnie światowej. Decyzja ta pozwoliła na formowanie wyższych związków taktycznych, opartych na poborze re­kruta. Plan obejmował utworzenie dwunastu dywizji...
5
5 (1)
Tomasz A S
09-11-2018
25 grudnia 1918 r. Paderewski przybył do Gdańska na pokładzie brytyjskiego krążownika „Concord”. 27 grudnia (na zdjęciu) przyjechał pociągiem do Poznania. Jego wizyta  wywołała wielką patriotyczną manifestację, przyczyniając się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 1 stycznia 1919 na dworcu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej nastąpiło uroczyste powitanie Ignacego Paderewskiego  w Warszawie. Wkrótce zostanie premierem II Rzeczypospolitej. Poniżej przytaczam wspomnienia mojego wuja Romana Rogowskiego, który...
5
5 (2)
Godziemba
07-11-2018
W pierwszych miesiącach niepodległości tworzenie jednostek Wojska Polskiego oparto na zaciągu ochotniczym.         W dniu 10 listopada 1918 roku z więzienia w Magdeburgu powrócili do Warszawy b. brygadier Legionów Polskich Józef Piłsudski oraz b. szef sztabu I Brygady Legionów płk Kazimierz Sosnkowski. Następnego dnia Rada Regencyjna „wobec grożącego niebezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, dla ujedno­stajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w...
5
5 (1)
Godziemba
05-11-2018
Równolegle z powstawaniem państwowości polskiej rozpoczęto tworzenie polskich sił zbrojnych.         Pierwsze próby organizowania polskich sił zbrojnych podjęła Rada Regencyjna. W dniu 11 grudnia 1917 roku premier Jan Kucharzewski, na  pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów Rady Regencyjnej podkreślając wagę tworzenia Wojska Polskiego uznał za niezbędne utworzenie – w drodze poboru – 150-tysięcznej armii. W tydzień później Rada Regencyjna opracowała projekt dekretu o...
5
5 (1)
Godziemba
29-10-2018
Od września 1918 roku Armia Polska we Francji podlegała politycznemu zwierzchnictwu Komitetu Narodowego Polski.          Bezpośrednim skutkiem wydania dekretu prezydenta Francji o powstaniu Armii Polskiej we Francji było zawiązanie w Lozannie w dniu 15 sierpnia 1917 roku Komitetu Narodowego Polski (KNP), który już tydzień później przeniósł swą siedzibę do Paryża. Kierowany przez Romana Dmowskiego KNP od 23 lutego 1918 roku sprawował formalne zwierzchnictwo polityczne nad...
5
5 (1)
Godziemba
24-10-2018
W czerwcu 1917 roku rozpoczęto tworzenie Armii Polskiej we Francji.         Z chwilą wybuchu I wojny światowej przedstawiciele Polonii francuskiej podjęli starania o  utworzenie polskich jednostek wojskowych we Francji.         W dniu 8 sierpnia Komitet Wolontariuszy Polskich uchwalił deklarację, w której zaznaczano, iż jego członkowie „ zobowiązują się służyć Francji podczas całego trwania wojny i w tym celu oddają się do dyspozycji władz cywilnych i...
5
5 (1)
Godziemba
22-10-2018
W czasie I wojny światowej w Piotrogrodzie zwolennicy przyznania autonomii Królestwu Polskiemu ścierali się z przeciwnikami przyznania Polakom jakichkolwiek ustępstw.          Po wybuchu I wojny światowej rozpoczęły się pertraktacje między państwami Ententy dotyczące podziału przyszłych zdobyczy terytorialnych. Doprowadziły one do zawarcia umowy, podpisanej w dniu 5 września 1914 roku w Londynie przez przedstawicieli Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii. W porozumieniu otwarcie zaznaczono, iż „gł...
5
5 (2)
Godziemba
17-10-2018
Przejęcie przez Polskę Zaolzia na początku października 1938 roku nastąpiło w sposób spokojny, bezkrwawy i doskonale zorganizowany.           W nocy z 21 na 22 września, doszło w Cieszynie do rozruchów ulicznych i starć pomiędzy Polakami a Czechami. Czeskie siły bezpieczeństwa szybko zaprowadziły porządek, a ogłoszona w dniu 23 września mobilizacja dodatkowo podziała uspokajająco na rozgrzane głowy. Pomimo to polskie gazety podgrzewały atmosferę informując o rzekomych krwawych walkach Polak...
5
5 (1)
Godziemba
15-10-2018
Od lata 1938 roku trwały polskie przygotowania do ewentualnego zajęcia Zaolzia.          W styczniu 1938 roku minister Beck w przemówieniu wygłoszonym na komisji spraw zagranicznych Sejmu omawiając sytuację międzynarodową wspomniał o trudnym położeniu Polaków na Śląsku Cieszyńskim. „Rozbieżność między deklaracjami a stanem faktycznym – mówił – na tym terenie  jest bardzo znaczna. Będziemy musieli z wielką czujnością patrzeć na to, czy rząd praski istotnie zamierza...
5
5 (1)
Godziemba
10-10-2018
Nie ulega wątpliwości, że gdyby w 1938 roku doszło do wybuchu wojny czechosłowacko-niemieckiej, głownym teatrem działań wojennych byłoby terytorium Czech, Słowacja pełniłaby jedynie rolę zaplecza.          Oceniając ukształtowanie Wyżyny Środkowoczeskiej pod względem możliwości obrony w przypadku wojny z Niemcami, należy wspomnieć o trzech znacznych obniżeniach w granicznych pasmach górskich, które stanowiły niejako naturalne kierunki ataku. Są to dolina rzeki Ohre, przełęcze Czeskiego Lasu...
5
5 (2)
Godziemba
08-10-2018
Jakie były szanse Czechosłowacji w wojnie z Niemcami i czy rzeczywiście Hitler był zdecydowany jesienią 1938 roku zaatakować Czechy?          W 1938 roku Czechosłowację łączył sojusz z Francją (1924), państwami Małej Ententy (Rumunia, Jugosławia) oraz Związkiem Sowieckim (1935).          Niezależnie od chwiejnej postawy Francji, pomoc sowiecka uzależniona była od zgody Polski lub Rumunii na przemarsz Armii Czerwonej przez ich terytorium, co w ówczesnej sytuacji...
5
5 (3)

Strony